Letter from Odessa | Natalya Zaloznaya. Наталья Залозная. / 1999...2002